Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia parlamentu EU a Rady EU 679 / 2016 Vám ako prevádzkovateľ poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov ako nášho obchodného partnera.

Základné pojmy ktoré v súvislosti s ochranou osobných údajov budeme používať: Osobný údaj – sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby, na základe ktorých možno dotknutú osobu identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby Osobitná kategória osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Spracúvaním osobných údajov je – zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba – dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú Prevádzkovateľ –každý kto spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Príjemca – príjemcom je každý, komu sa spracúvané osobné údaje poskytnú. Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Osobné údaje ktoré spracúvame v našej obchodnej evidencii sú: - Meno a priezvisko kontaktnej osoby - telefonický kontakt na kontaktnú osobu - mailová adresa - pracovné zaradenie - titul Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, pričom tretími krajinami sa rozumejú krajiny mimo EÚ.

Účelom spracúvania uvedených osobných údajov je obchodná evidencia v našej spoločnosti. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je plnenie zmluvných podmienok.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť príjemcom, ktorými môžu byť: - Finančná správa - súdy, exekútorské úrady, prokuratúra - sprostredkovateľovi na účely vedenia ekonomickej a účtovnej agendy ktorým je: Ing.Búziková Miroslava, Jasuschova 22, Košice 040 23, IČO: 35472928

Doba po ktorú Vaše osobné údaje uchovávame je stanovená na jeden rok od ukončenia zmluvného vzťahu. Po skončení tejto doby budú Vaše údaje z našej databázy vymazané.

Ako dotknutá osoba máte právo na:

1. prístup k Vašim osobným údajom - na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

2. opravu Vašich osobných údajov pokiaľ prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje;

3. vymazanie Vašich osobných údajov z našej evidencie za predpokladu, že: - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; - dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, - dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, - osobné údaje sa spracúvali nezákonne, - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

3.1 Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; - na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, - na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.2 Výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykonáme na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme , že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

4. právo žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako prevádzkovateľ nebudeme bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania.

5. právo na prenosnosť osobných údajov pokiaľ ich spracúvame v automatizovanej podobe máte právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6. právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie.

6.1 Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:  právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo  z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,  spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje nemôžeme ďalej spracúvať. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime a ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku nemôžeme osobné údaje ďalej spracúvať.

7. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

8. právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva , že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Košice 040 11 , IČO: 36607959, DIČ: 2022192546, IČ DPH: SK 2022192546, zápis v OR OS Košice I. oddiel Sro, vložka: 18195/V

V Košiciach 25.5.2018